Skip to main content
Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan & Maklum Balas
Peta Laman

Pengurusan Bakat

Fungsi

Pusat Pengurusan Bakat (PPB), Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi (AKEPT), Kementerian Pengajian Tinggi secara strategiknya berperanan untuk membentuk kepimpinan di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia (IPT) melalui tiga fungsi teras.

Pertama, memprofilkan bakat berpotensi untuk pertumbuhan dan perkembangan masa depan dan potensi mereka. Kedua, melaksanakan program yang berkesan untuk melatih individu pakar bagi membantu Kementerian Pendidikan Tinggi menginstitusikan pendekatan dan inisiatif berasaskan kompetensi bagi tujuan pembangunan bakat dalaman. Ketiga, memupuk rangkaian kerjasama dan penglibatan secara strategik dengan pengurus-pengurusan bakat dalam ekosistem institusi pendidikan tinggi. Fungsi ini secara kumulatif bertujuan untuk membina garis dasar yang didorong data yang kukuh, memangkin transformasi positif dan mengurangkan halangan komunikasi dalam usaha untuk memastikan institusi pengajian tinggi mempunyai kumpulan pemimpin yang berwawasan, bertimbang rasa dan bersedia untuk mengharungi cabaran masa depan.

Sorotan Program

Sebagai Pusat Pengurusan Bakat di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia, fungsi teras kami direka secara strategik bagi membantu Kementerian membentuk dan memperkasa masa depan bakat kepimpinan dalam landskap akademik. Di AKEPT, kami bertanggungjawab untuk memprofilkan bakat kepimpinan dengan teliti, mengenal pasti dan memupuk individu dengan potensi luar biasa untuk memastikan Pengurusan Bakat Berasaskan Kompetensi dapat diinstitusikan di semua peringkat (institusi dan kebangsaan).

Melalui penciptaan dan penyediaan platform / program yang berimpak seperti ini, AKEPT percaya bahawa ianya dapat membantu AKEPT dan Kemeterian Pendidikan Tinggi dalam memperkasa dan membangunkan bakat dalaman, memupuk budaya persekitaran pembelajaran dan inovasi yang berterusan. Inisiatif rangkaian dan penglibatan AKEPT yang meluas ini dijangka akan dapat menghubungkan AKEPT dengan rakan-rakan pengurusan bakat IPT di seluruh Malaysia serta membantu mewujudkan ekosistem kerjasama yang menguatkan impak pengurusan dan pembangunan bakat secara menyeluruh. Fungsi-fungsi ini secara keseluruhannya diharap akan dapat memacu transformasi positif, memastikan institusi pendidikan tinggi negara dilengkapi dengan pemimpin yang bersedia dari sudut kepimpinan institusi dan kepimpinan instruksional serta sentiasa bersedia untuk mengharungi cabaran pada masa depan.